Pályázati kiírás

"VILLOGJ!"vlogger 2017. évi pályázat részvételi szabályzata

A Téra Alapítvány (székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 2/a.; a továbbiakban: Kiíró) a nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges és igyekvő gyermekek felkutatása és támogatása céljából indított "TÉRA Tehetségek" program keretében pályázatot hirdet a következő feltételekkel.


1. A pályázat célja: nehéz körülmények között élő és támogatásra szoruló, 10 és 16 év közötti tehetséges gyermekeket bemutató videó anyagok gyűjtése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, felhasználása és nyilvánosságra hozatala annak érdekében, hogy számukra olyan támogatókat (pártfogókat) találjunk, akik tehetségük kibontakoztatását pénzadomány nyújtásával, vagy egyéb formában (mint például: lakhatás biztosítása, szállítás, versenyeken való részvétel támogatása stb.) segítik.
2. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017.08.31.
Figyelem! A határidő lejárta utáni új feltöltéseket nem értékeljük.
3. Érvényességi feltételek
A pályázaton kizárólag azon 14. életévüket betöltött, 22 éven aluli személyek vehetnek részt, akik
a) regisztrálnak a www.teratehetsegek.hu oldalon saját nevüknek és elérhetőségeiknek (lakcím, e-mail cím, telefonszám), kiskorú pályázó esetén a törvényes képviselő nevének és elérhetőségeiknek a megadásával;
b) az 5. pontban foglaltaknak megfelelő videó anyagot töltenek fel az oldalra.
Egy pályázó több kisfilmmel is pályázhat.
A pályázat kizárólag a bemutatott kiskorú személy(ek), illetve - kiskorú pályázó esetében - a filmet készítő kiskorú személy törvényes képviselőjének a részvételi szabályzatban foglaltak elfogadásával kapcsolatos írásbeli hozzájárulásával érvényes. A szükséges szülői hozzájárulások mintáját a következő linkre kattintva lehet elérni. A szükséges szülői hozzájárulásokat a pályázónak kell a megfelelő adatokkal kiegészítenie, a törvényes képviselővel aláíratnia, és elektronikus formában feltöltenie. A Kiíró a pályázót a szükséges szülői hozzájárulások esetleges hiányosságainak orvoslása érdekében hiánypótlásra szólíthatja fel.

4. Nyeremények
A Kiíró a pályázat nyerteseinek ünnepélyes díjátadót szervez, amelyen az első három helyezett pénzjutalmat - 500 000, 300 000 és 200 000 Ft-ot - vehet át díjazásul.
A Kiíró a regisztráció során megadott elérhetőségeken értesíti a nyerteseket, illetve a törvényes képviselőket.
Amennyiben a pályázatok elbírálását követő 60 napon belül a pályázó, vagy a bemutatott személy beazonosítása, valamint a velük, illetve a törvényes képviselőkkel történő kapcsolatfelvétel meghiúsul, vagy a kiírásban foglalt egyéb feltételek nem teljesülnek (pl. a szükséges jogi nyilatkozatok hiányainak pótlása akadályba ütközik), úgy a nyeremény automatikusan a következő helyezettet illeti meg.
A nyeremények másra át nem ruházhatók.
A nyeremények utáni Szja. fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli.
5. A videó anyagokkal kapcsolatos tartalmi követelmények:
A bemutatott személy olyan 10 és 16 éves életkor közötti tehetséges fiatal legyen, akinek anyagi körülményei rosszak, nem teszik lehetővé, hogy tehetségének megfelelő képzésben részesüljön, vagy, hogy azt a tevékenységet, amelyben tehetséges, szabadon gyakorolhassa. A film mutassa be a tehetséges fiatal céljait, álmait, szükségleteit.
A pályázó tartsa a terjedelmet: max. 10 perces anyagot tölthet fel.
A feltöltött anyag minősége: értékelhető kép és hang legyen.
Figyelem! A bemutatott személy CSAK keresztnévvel/becenévvel szerepelhet a kisfilmen.
Nem kötelező, de az elbírálás során értékeljük, ha:
• a filmben szerepeljen annak a tevékenységnek a bemutatása, amiben a fiatal tehetséges. (pl. ha valaki tehetséges tornász, akkor a film mutassa be őt edzés vagy versenyzés közben);
• a film mutassa be, vagy érzékeltesse a célok és álmok megvalósulásának nehézségeit;
• a film lehetőség szerint mutassa be a tehetséges fiatal családi környezetét, oktatóját, edzőjét.
A filmben nem lehet közízlést vagy a közerkölcsöt sértő tartalom (pl. káromkodás, diszkrimináció, pornográfia). A feltöltött anyagokat moderátor ellenőrzi, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy bármelyik, a pályázatra nevezett anyag tartalma közízlést vagy a közerkölcsöt sértő, azt haladéktalanul törli.
6. Jogi nyilatkozatok
A regisztráló és a videó anyagot feltöltő személy felelősséggel tartozik azért, hogy a feltöltött anyag a saját alkotása, és rendelkezik annak mindenféle felhasználási jogával. Egyúttal kijelenti azt is, hogy a videó anyagban közétett információk mind valósak, a bemutatott szereplők saját elhatározásukból, a kiskorú személyek törvényes képviselőik írásbeli engedélyével szerepelnek a videókban. A feltöltött anyagokhoz fűződő személyiségi, szerzői és egyéb jogokért a Kiíró felelősséget nem vállal.
A pályázók a regisztrációval, illetve a pályázaton történő részvétellel kijelentik, hogy a feltöltött anyagokért semmilyen ellenértékre (munka-, illetve jogdíjra) nem tartanak igényt, továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy azokat a Kiíró - a "TÉRA Tehetségek" program céljaival összhangban - nyilvánosságra hozza és promóciós célokra módbeli, térbeli és időbeli korlátozás nélkül, különböző médiumokban, internetes felületeken, rendezvényeken, eseményeken térítésmentesen felhasználja.
A pályázók a regisztrációval, illetve a pályázaton történő részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kiíró a nyertesek nevét, lakóhelyük városának nevét és a nyerés tényét a nyeremény megjelölése mellett nyilvánosságra hozza.
A Kiíró a telekommunikációs adatátviteli akadályokból adódó hibákért vagy nehézségekért nem vállal felelősséget.
A Kiíró a pályázati feltételek módosításának jogát fenntartja.
7. Adatvédelem
A filmben bemutatott személyek, illetve - 16. életévét be nem töltött kiskorú érintettek esetében a törvényes képviselőik - hozzájárulnak ahhoz, hogy - a "TÉRA Tehetségek" program céljaival összhangban - személyes adataikat a Kiíró az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Az adatkezelés célja: nehéz körülmények között élő és támogatásra szoruló, 10 és 16 év közötti tehetséges gyermekek támogatásának biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a bemutatott személyek esetében 18. életévük betöltéséig tart.
Az adatokat a lehetséges pártfogók ismerhetik meg.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, továbbá - jogainak megsértése esetén - bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelő neve: Téra Alapítvány; székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 2/a.
Az adatkezelés nyilvántartási száma:NAIH 117818/2017
Budapest, 2017. június 20.

Jelentkezési lap vloggereknek