ADATKEZLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TÉRA ALAPÍTVÁNY ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Az adatvédelem kiemelten fontos a TÉRA ALAPÍTVÁNY számára, és az Ön személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan kíván eljárni. Ezért jelen dokumentumban tájékoztatást talál arról, hogy az Alapítvány hogyan dolgozza fel és védi a személyes adatokat.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megalkotását az alábbi jogszabályok alapozzák meg:

1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Ki az adatkezelő?

A TÉRA ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban Alapítvány) (székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 2/a) kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad, és ez az Alapítvány felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények és más jogszabályok értelmében.

Tudatos Élet Reform Akadémia Alapítvány

TÉRA Alapítvány (nyílt alapítvány)

Nyilvántartási szám: 01-01-0012464

Statisztikai szám: 18906114-9499-56901

Adószám: 18906114-1-41

Civil szervezet képviselője: Tóth Artin

A képviselet önálló, határozatlan idejű

Bankszámlaszám: OTP 11703006-25955103

Releváns kapcsolattartási adatok:

+36 20 460 9400

E-mail: tegyonmagadert@gmail.com

E-mail: tera.tehetsegek@gmail.com


ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen nyilatkozatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Milyen célból és milyen adatokat tárol az Adatkezelő?

Az Adatkezelő az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítása során végzett tevékenységeivel összefüggésben tárol adatokat, ennek megfelelően az adatkezelés célja:

 • Marketing és információs célú hírlevélre való feliratkozás
 • Egyéni konzultációk és egészséget támogató gépek és berendezések használatának igénybevétele
 • Adományok befogadása és adományok juttatása a rászorultak, támogatottak részére
 • Tanfolyamokhoz, előadások, meditációkhoz való hozzáférés biztosítása
 • Tanfolyamokhoz kapcsolódó oktató anyagok, jegyzetek, hanganyagok adathordozóinak kézbesítése

Az egészségprogram keretében

a Thylia Oktatási és Tanácsadó Kft-vel (1031 Budapest, Nánási út 2/A IV. em 61., cégjegyzékszám.: 01-09-928143, adószám:14966848-2-41) a köztük lévő együttműködési megállapodásban szabályozott módon előadásokat, kurzusokat, meditációkat, egyéni konzultációkat, tanfolyamokat szervez, melynek támogatására honlapot működtet, hírleveleket, tájékoztatókat, meghívókat küld, továbbá online megvásárolható tanfolyamokat, kiegészítő hanganyagokat készít. A hírlevélre való feliratkozáshoz, valamint a tanfolyamok működtetéséhez személyes adatokat (e-mail címet, illetve nevet és telefonszámot kezel és tárol, a megrendelt hanganyagok adathordozón történő kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (név, cím, telefonszám) kezel, tárol és továbbít, az egyéni konzultációk során további adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum), az egészséget támogató gépek, berendezések használatához további, a gépek használhatóságának eldöntéséhez szükséges egészségi állapotra vonatkozó információkat tárol.

A tehetséggondozó program keretében

a programba felvett kiskorúakra és szüleikre vonatkozóan (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum) valamint oktatóikra (edzők, tanárok), a velük való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) tárol.

A weblap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak HTML kódja web analitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A web analitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a web analitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

A weblapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - sütit, azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis text formátumú adatfájlt - küldünk a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg beazonosítható lesz.

Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, nevet, címet, email címet. Ezekkel a cookie-kal csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, más információt nem.

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.

A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A felhasználó a Google kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait. A megjelenő hirdetéseket letilthatja az erre szolgáló X ikon segítségével is.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

https://www.google.com/privacy.html

https://www.facebook.com/about/privacy/

Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírlevelére való feliratkozóknak időszakonként - nem rendszeres gyakorisággal - újdonságokat, híreket, elemzéseket, blog bejegyzéseket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket kézbesít. A hírlevélre való feliratkozáshoz az e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez, valamint a kurzusokra jelentkezőktől telefonszám megadását kérjük, amely a személyes tájékoztatáshoz szükséges.

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Mennyi ideig tárolják az Ön adatait?

- Az adatkezelés céljának fennállásáig.

- A hírlevélről való leiratkozásig vagy a hírlevél megszüntetéséig.

- Az adatot rendelkezésre bocsájtó személy, (kiskorú esetében törvényes képviselője) által, a személyes adatok kezelésére adott engedély visszavonását követő 10 napig.

Hol tárolják az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Alapítvány a székhelyén tárolja, de fenntartja a jogot, hogy szükség esetén adatfeldolgozó részére továbbítsa. A személyes adatok bármilyen átvitele a vonatkozó törvényeknek megfelelően történik, azokat csak az EU-n és az EGT-n belül kezelik.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Az adatait az Alapítvány nem osztja meg senkivel, csak jogszabályi kötelezés esetén.

Az Alapítvány tájékoztatja Önt, hogy adatait soha nem adja tovább, nem értékesíti vagy cseréli el marketingcélokból az Alapítványon kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használja fel.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók

Név: OTP Bank NYRT.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor. u. 16.

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.:01-10-041585

Adószáma: 10537914-4-44

Honlap: www.otpbank.hu

Továbbított adatok köre: név, bankszámlaszám

Külső Adatfeldolgozók:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap: www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor az Alapítvány tájékoztatja Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az Alapítvány által tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot az Alapítványunkkal és személyes adatait e-mailben elküldjük a jelzett e-mail címre.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor az Alapítvány az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján dolgozza fel személyes adatait, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban az Alapítvány átadja Önnek vagy egy Ön által megjelölt másik fél részére. Ez csak az Ön által az Alapítvány számára megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:

Önnek joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:

Önnek jogában áll bármely, az Alapítvány által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat:

 • folyamatban lévő ügye van az Alapítvánnyal
 • nyitott pályázatban vesz részt
 • rendezetlen tartozása van az Alapítvány felé, a fizetési módtól függetlenül
 • jogszabály kötelező előírása miatt, az Alapítvánnyal kapcsolatos ügylethez köthető személyes adatait könyvelési célokból kell kezelni.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely az Alapítvány jogos érdeke szerint történik. Az Alapítvány nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően az Alapítvány jogos érdekét bizonyítani tudja, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy az Alapítvány korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben az Alapítvány jogos érdeke alapján, az Alapítvány korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, az Alapítványnak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
 • Ha az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Bármikor kapcsolatba léphet velük a tegyonmagadert@gmail.com e-mail címen.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, ha az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy az Alapítvány a személyes adatait helytelenül kezeli vagy dolgozza fel, lépjen kapcsolatba az Alapítvánnyal. Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is, melynek címe:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefonszáma: +36 1 391 1400 fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hírlevél küldésben résztvevő külső szolgáltatók, melyek név és email cím adatokat kezelnek:

 • MailChimp (The Rocket Science Group, LLC)

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 • Tárhely szolgáltató: Webonic Kft., Web-Server Kft.

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy az Alapítványnak frissítenie kell az Adatvédelmi nyilatkozatát. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon.

Budapest, 2018. május 18.