ADATKEZLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TÉRA ALAPÍTVÁNY ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

A TÉRA ALAPÍTVÁNY, mint a személyes adatok közvetlen kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("GDPR") előírtakon alapul.

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÓ ADATAI:

A TÉRA ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban Alapítvány) (székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 2/a.) kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad, és ez az Alapítvány felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények és más jogszabályok értelmében.
Tudatos Élet Reform Akadémia Alapítvány
TÉRA Alapítvány (nyílt alapítvány)
Nyilvántartási szám: 01-01-0012464
Statisztikai szám: 18906114-9499-56901
Adószám: 18906114-1-41
Bankszámlaszám: OTP 11703006-25955103

Releváns kapcsolattartási adatok

Telefonszám: +36 70 7725700

E-mail cím: tegyonmagadert@gmail.com

2. Az adatkezelés célja - kapcsolattartás az Alapítvánnyal

 A jogszabály kötelező előírása miatt, az Alapítvánnyal kapcsolatos ügylethez köthető személyes adatait könyvelési célokból kell kezelni

3. Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor az Alapítvány tájékoztatja Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

Amennyiben hozzájárul: név, e-mail-cím, telefonszám.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés céljának fennállásáig, annak megszűnését követően, illetőleg hozzájárulás visszavonás esetén, a visszavonás napjától számított legkésőbb 10 napig.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkatársai.

7. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Az adatkezelő egy nonprofit alapítvány, melynek gazdálkodása átlátható, működése szabályozott, az irattározás rendjére és az informatikai rendszer működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz. Az Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintettnek jogában áll kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen, helyesbítést vagy törlést vagy kezelés korlátozását kérje. Az érintett bármely időpontban visszavonhatja hozzájárulását.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: https://www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu